Điều kiện lên sàn chứng khoán của một công ty là gì?

Điều kiện lên sàn chứng khoán của một công ty là gì? Cần thỏa mãn những yêu cầu và thủ tục như thế nào để được niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán? Cùng tham khảo những quy định của chính phù về vấn đề này.

Điều kiện lên sàn chứng khoán của một công ty là gì?

Cách thức để một công ty có thể niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán cần có hồ sơ niêm yết cố phiếu.

Các yếu tố cần có trong hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu bao gồm:
– Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;
– Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
– Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 15 Luật Chứng khoán;
– Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo;
– Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có);
– Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu của tổ chức đó đã đăng ký lưu ký tập trung.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày.

Với trường hợp từ chối đăng ký niêm yết thì sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khoán

Một số điều kiện để công ty được niêm yết cổ phiếu lên sở giao dịch chứng khoán như sau:

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết;
 • Không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật; công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;
 • Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ;
 • Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
 • Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ;
 • Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định;
 • Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b.

  Trên đây là một số thông tin về Điều kiện lên sàn chứng khoán của một công ty. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết về thị trường chứng khoán Việt Nam trên chuyên mục chứng khoán.