Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì?

Định nghĩa Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán sơ cấp được định nghĩa là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành.

Trong thị trường chứng khoán sơ cấp, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp

Thị trường chứng khoán sơ cấp được xem là bộ phận cấu thành hữu cơ và không thể tách rời của thị trường chứng khoán. Đây chính là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán.

Trong thị trường chứng khoán sơ cấp, chuỗi hoạt động của nó tạo ra một kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.

Người phát hành nhận được tiền từ việc bán chứng khoán, huy động được các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, trong các tổ chức kinh tế và của xã hội,… từ đó chyển thành vốn đầu tư dài hạn cho người phát hành chứng khoán.

Trong thị trường chứng khoán sơ cấp, vốn được phân bổ hiệu quả, không những vậy, nó còn đóng vai trò tập hợp các nguồn vốn, đồng thời là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Với thị trường chứng khoán sơ cấp nó hoạt động không liên tục mà chỉ theo các đợt  có đợt phát hành chứng khoán mới.

Việc tham gia thị trường chứng khoán sơ cấp chủ yếu là các nhà phát hành, các nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh và tiền bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp thuộc về các đối tượng này.

Trên đây là định nghĩa và đặc điểm của thị trường chứng khoán sơ cấp. Mời các bạn tìm đọc thêm các thông tin về thị trường chứng khoán của SNTV TẠI ĐÂY